Aktualności

Zmiany ulgach podatkowych dla Osób Niepełnosprawnych


Świeże i gorące zmiany w uldze rehabilitacyjnej w PIT
Uwaga!!!: postanowiono przyjąć, że poniższe zmiany obowiązują od 1 stycznia 2018 czyli w zeznaniach za 2017 r. można je uwzględniać.


1) Zmiana w odliczaniu samochodu

Było: osoby niepełnosprawne zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnik mający na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, posiadające samochód osobowy (stanowiący ich własność/współwłasność), mogą odliczyć wydatki związane z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2 280 zł.

Od 01.01.2017 r. odliczyć można:„używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia – w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł”.

a) Odliczyć ulgę mogą wszyscy niepełnosprawni posiadający orzeczenie (I, II, III grupa) czyli znaczny, umiarkowany i lekki stopień niepełnosprawności.

b) można odliczyć wydatki poniesione na utrzymanie samochodu nie tylko na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne ale także w innych celach np. wyjazd do sklepu, urzędu i in. Z nowych przepisów wynika, że nie trzeba posiadać żadnych dokumentów potwierdzających używanie samochodu, np. faktur za paliwo czy od mechanika, wystarczy sam fakt posiadania samochodu i orzeczenia o niepełnosprawności.


2) Ulga na psa asystenckiego

Było:Z ulgi na utrzymanie psa asystującego może skorzystać niepełnosprawny zaliczony do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa.

Od 01.01.2017 r. odliczyć można:Odliczyć utrzymanie psa asystenta mogą wszyscy niepełnosprawni mający na utrzymaniu psa asystenta do limitu 2280 zł rocznie. Limit pozostał więc bez zmian ale poszerzyla się grupa uprawnionych. Odliczenie dotyczy nadal tylko psów posiadających certyfikat psa asystenta.


3) kto i kiedy może odliczyć wydatki ramach ulgi rehabilitacyjnej

Było: do odliczenia wydatków w ramach ulgi rehabilitacyjnej uprawnione są:
- osoby niepełnosprawne;
- osoby, na których utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe - jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają kwoty 9 120 zł.Do tej kwoty wliczano również alimenty na dziecko.

Od 01.01.2017 r. wydatki w ramach ulgi rehabilitacyjnej odliczyć mogą:
- osoby niepełnosprawne;
- osoby, na których utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe - jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają kwoty10 080 zł w 2017 roku tj. 12 krotność renty socjalnej (12 x 840 zł)

Uwaga: do kwoty 10 080 zł nie są wliczane alimenty na dziecko.


* * *


Moja ocena. Z ulgi na samochód do tej pory korzystać mogły ON z I i II grupą i to tylko po wykazaniu dojazdu na rehabilitację lub zabiegi. Wizyty u lekarzy, w urzędach, na zakupy nie uprawniały do ulgi. Zmiana, że nie trzeba już udowadniać konieczności dojazdów przez osoby bardzo niesprawne - słuszna. Ale dołączenie do I i II grupy również III -najliczniejszej grupy ON, to błąd. Wydatki państwa wzrosną znacznie a efektu wsparcia tych, którzy tego najbardziej potrzebują - brak. Ewentualne wycofanie się z tej decyzji wywoła niezadowolenie. Lepiej było podwyższyć kwotę odliczenia, od wielu lat niezmienianą czyli 2280 zł dla I i II grupy bez konieczności udowadniania celowości przejazdu.

Anita Siemaszko


Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
Data ogłoszenia: 2017-11-27
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2017
Pozycja: 2175


Strona główna
 
Aktualności
Statut
O nas
Wspierają nas
Twoje prawa
Nasze konto
Kontakt z nami
 

Przekaż 1% podatku
KRS: 0000198902

  ONE.PL. Wszelkie prawa zastrzeżone.   Kontakt one.pl@op.pl.