Statut Stowarzyszenia Kobiet Niepełnosprawnych ONE.PL

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie Kobiet Niepełnosprawnych ONE.PL

zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r. nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami) i posiada osobowość prawną.

§ 2

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą jest miasto stołeczne Warszawa.

Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

§ 4

Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 5

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§ 6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do wykonywania poszczególnych zadań może zatrudniać pracowników.

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego przede wszystkim poprzez realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej osób niepełnosprawnych.

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1.   rehabilitacja zawodowa:

 • propagowanie zatrudniania osób niepełnosprawnych (w szczególności kobiet) głównie na otwartym rynku pracy,
 • doradztwo zawodowe,
 • poradnictwo prawne,
 • podejmowanie działań skutkujących podwyższeniem poziomu wykształcenia oraz kwalifikacji zawodowych,
 • promowanie oraz wspieranie działalności naukowej kobiet niepełnosprawnych.

2.   Rehabilitacja społeczna:

 • działania przeciw dyskryminacji osób niepełnosprawnych (w szczególności kobiet niepełnosprawnych) w życiu społecznym, zawodowym, politycznym, kulturalnym,
 • promowanie i rozwijanie talentów oraz działalności artystycznej on (szczególnie kobiet),
 • wspieranie rozwoju uczestnictwa osób niepełnosprawnych w ww. dziedzinach życia poprzez: odpowiedni dostęp oraz przekaz informacji (szczególny nacisk na przekazy medialne, informatory),
 • stwarzanie godnych warunków życia, pracy oraz samorozwoju poprzez poprawę warunków mieszkaniowych,
 • promocja turystyki i aktywnego wypoczynku on,
 • stworzenie instytucji asystenta socjalnego, i in.,
 • poradnictwo: psychologiczne, rodzinne, seksualne, i in.
 • promowanie niezależności kobiet niepełnosprawnych z uwzględnieniem działań wcześniej wymienionych oraz innych, wynikających z indywidualnych sytuacji i potrzeb.

3.   Rehabilitacja lecznicza:

 • Pomoc informacyjna oraz materialna w uzyskaniu odpowiedniego zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny, środki pomocnicze,
 • Dofinansowanie kosztów leczenia i rehabilitacji
 • Tworzenie oraz prowadzenie placówek rehabilitacyjnych,

4.   Ponadto Stowarzyszenie może:

 • podejmować działania ukierunkowane na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów społecznie użytecznych, zgodnych z głównymi założeniami Stowarzyszenia,
 • wypowiadać się w sprawach publicznych, związanych z celami Stowarzyszenia, współpracować z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu zainteresowanymi rozwojem społeczeństwa obywatelskiego.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 9

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna  może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 10

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych i wspierających.

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.

 2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

 3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 11

1. Członek zwyczajny ma prawo do:

 1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,

 2. zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,

 3. zaskarżania do Walnego Zgromadzenia Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków,

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

 1. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

 2. regularnego opłacania składek

§ 12

Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w §11 ust.1, pkt. b i c Członek wspierający ma prawo brać udział - z głosem doradczym - w statutowych władzach Stowarzyszenia.

Członek wspierający obowiązany jest do przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia oraz świadczenia zadeklarowanej pomocy na rzecz stowarzyszenia.

§ 13

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności w Stowarzyszeniu, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań względem Stowarzyszenia,

 2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego

 3. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 6 miesięcy,

 4. naruszenia postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

2. W przypadku określonym w ust.1 pkt c i d orzeka Zarząd podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.

3. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego  Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

4. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio  zasady określone w ust.3.      

Rozdział IV

Organy Stowarzyszenia

§ 14

Władzami Stowarzyszenia są:

 • Walne Zebranie Członków,
 • Zarząd,
 • Komisja Rewizyjna.

§ 15

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

W Walnym Zebraniu Członków udział biorą:

 • z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
 • z głosem doradczym - członkowie wspierający.

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie do 30 czerwca.

Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, sekretarz. członek.

Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest każdorazowo w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów obecnych, spośród członków Stowarzyszenia, nie wchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach:

 • Zarząd,
 • Komisja Rewizyjna,
 • co najmniej 10 członków Stowarzyszenia.

O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd powiadamia członków Stowarzyszenia co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

 • uchwalenie statutu i jego zmian,
 • uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
 • wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 • ustalanie wysokości składek członkowskich,
 • podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

§ 16

1.   Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

2.   Zarząd składa się z 5 osób.

3.   Kadencja Zarządu Stowarzyszenia trwa 5 lat, a jego wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania.

4.   Pierwszy skład Zarządu powołują założyciele Stowarzyszenia na Zebraniu Założycielskim.

5.   W razie zmniejszenia się składu Zarządu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie jego składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie Zarządu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu Zarządu.

6.   Uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków.

7.   Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż 6 razy w roku.

8.   Do zakresu działania Zarządu należy:

a.   realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,

b.   ustalanie budżetu Stowarzyszenia,

c.    sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

d.   podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego o wartości powyżej jednego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw publikowanego w Monitorze Polskim.,

e.   podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań powyżej kwoty 5-cio krotnego przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw publikowanego w Monitorze Polskim.

f.      zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

g.   podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,

h.    składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

i.      uchwalania regulaminów przewidzianych w statucie.

§ 17

1.      Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2.      Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.

3.      Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat, a jej wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków.

4.      Pierwszy skład Komisji Rewizyjnej powołują założyciele Stowarzyszenia na Zebraniu Założycielskim.

4a. W razie zmniejszenia się składu Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, uzupełnienie jej składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie Komisji Rewizyjnej. W tym trybie można powołać nie więcej niż 1/3 składu Komisji Rewizyjnej.

5.      Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. Na podstawie uchwały pełnego składu, Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

6.      Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,

 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,

 3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,

 4. zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,

 5. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,

 6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

7.      Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

8.      Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:

 • pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu,
 • być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
 • otrzymywać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji.

9.      Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

10.W przypadkach określonych w ust.6 pkt c i d Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

Rozdział V

Majątek i fundusze

§18

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 19

Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

 • składki członkowskie,
 • darowizny, zapisy i spadki,
 • wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia),
 • darowizny, granty i dotacje

Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 14 dni od daty otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 20

Osobami uprawnionymi do reprezentowania Zarządu jest każdy członek Zarządu samodzielnie.

Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia, wykraczających poza zakres zwykłego zarządu, wymagany jest podpis co najmniej dwóch członków Zarządu, z zastrzeżeniem postanowień §16, ust. 8, pkt. d i e.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 21

Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. nr 20/89 poz. 104 z późniejszymi zmianami).

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 22

Na mocy niniejszego statutu zabronione jest:

 •  udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
 • przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 • wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
 • kupowanie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz członkowie ich rodzin.

Strona główna
 
Aktualności
Statut
O nas
Wspierają nas
Nie dla wszystkich
Twoje prawa
Nasze konto
Kontakt z nami
 

Przekaż 1% podatku
KRS: 0000198902

  ONE.PL. Wszelkie prawa zastrzeżone.   Kontakt one.pl@op.pl.